Om Syddan A/S | Kontakt
54 78 14 00 |

Stavangervej 11

  • 871 m2
  • 1.200.000 kr.

Information

  • Boligtype: Andet
  • By: Nakskov
  • Etageareal: 871 m2
  • Energimærke: D
  • Årlige driftsudgifter: 15.315,38
  • Årlig lejeindtægt: 0,00

Beskrivelse

Lolland Kommune udbyder ejendommen beliggende Stavangervej 11, 4900 Nakskov.

Ejendommen udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Udbuddet omfatter en tidligere børneinstitution.

Lolland Kommune forbeholder sig ret til at forkaste samtlige indkomne tilbud.

Salget er betinget af Økonomiudvalgets og Lolland Kommunes Byråds godkendelse.

Salgsvilkår
Ejendommen udbydes til salg til en vejledende pris på kontant kr. 1.200.000,00.

Udbudsprisen er fastsat på baggrund af Lolland Kommunes vurdering af den aktuelle markedspris. Tilbudsgiver har mulighed for at afgive et højere eller lavere købstilbud end den vejledende pris.

Ved vurdering af de modtagne købstilbud, vil købers ønskede anvendelse og den tilbudte købesum være afgørende for sælger.

Lejeforhold
Ejendommen overdrages til køber uden lejeaftaler af nogen art.

Ansvarsfraskrivelse
Ejendommen sælges uden ansvar for opfyldelse af myndighedskrav såvel i relation til den nuværende som fremtidige anvendelse.

Køber indhenter alle nødvendige tilladelser til den påtænkte anvendelse af ejendommen.

Bortset fra vanhjemmel påtager sælger sig intet ansvar for ejendommen, herunder, men ikke begrænset til, bygninger, bund – og miljøforhold og grundens beskaffenhed i øvrigt. Køber kan således ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for sælger, som følge af konstatering af mangler af en hvilken som helst art ved nogen del af ejendommen, det være sig i form af ophævelse af handlen, krav om forholdsmæssigt afslag, krav om erstatning eller andet.

Ansvarsfraskrivelsen omfatter både allerede kendte forhold og senere konstaterede forhold ved ejendommen, samt faktiske såvel som retlige mangler, fx en begrænsning i ejendommenes anvendelsesmuligheder.

Sælger er ikke i besiddelse af andre oplysninger end de i nærværende udbudsmateriale anførte, og sælger fralægger sig ethvert ansvar i relation hertil.

Som følge af sælgers fuldstændige ansvarsfraskrivelse, opfordres køber til inden afgivelse af tilbud at gennemgå ejendommen med en bygningssagkyndig, med henblik på undersøgelse af eventuelle fejl og mangler.

Køber er indforstået med, at der i købsprisen er taget højde for nærværende ansvarsfraskrivelse.

Berigtigelse af handlen
Fra overtagelsesdagen ligger ejendommen for købers regning og risiko i enhver henseende. Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse vedr. ejendommens indtægter og udgifter, hvis saldo betales kontant senest en måned efter refusionsopgørelsens fremsendelse. Ved betaling efter dette tidspunkt tillægges renter iht. renteloven fra overtagelsesdagen.

Bankgaranti
Senest 7 hverdage efter sælgers accept af tilbuddet, stiller køber skriftlig garanti for betaling af købesummen i et af sælger godkendt pengeinstitut – eller alternativt deponerer købesummen på en af sælger anvist deponeringskonto. Såfremt der er stillet en garanti, konverteres garantien på overtagelsesdagen til en deponering i sælgers bank. Købesummen frigives til sælger, når endeligt skøde uden anmærkninger foreligger.

Afgivelse af tilbud
Afgivne købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb og være i overensstemmelse med de i nærværende dokument beskrevne vilkår. Købstilbud skal være uden forbehold, herunder advokat- og bankforbehold.

Bud på ejendommen skal afgives skriftligt senest d. 30. september 2022, med overtagelse d. 1. november 2022.

Tilbudsgiver skal sammen med købstilbuddet dokumentere at denne kan finansiere købet.

Købstilbud er fortrolige indtil salg har fundet sted.

Hvis tilbudsgiver er et selskab, skal der vedlægges dokumentation for tegningsretten for selskabet i form af en udskrift fra CVR. Udskriften må max. være 3 måneder gammel.

Er der blandt flere tilbudsgivere afgivet samme højeste bud, vil disse tilbudsgivere få mulighed for at fremkomme med et nyt bud, der størrelsesmæssigt mindst skal lyde på det oprindelige tilbud.

Meddelelse herom vil blive givet pr. mail.

Fristen for fremsendelse af det nye bud er 5 dage fra Lolland Kommunes meddelelse om 2. budrunde. Er der herefter flere med samme højeste bud, foretages lodtrækning.

Ved afgivelse af købstilbud skal anvendes en særlig tilbudsblanket, der udfyldes, underskrives og sendes via mail til Syddan A/S – info@syddan.dk.

Tilbudsblanketten (købsaftalen) rekvireres hos ejendomsmægler.

Syddan A/S sender bekræftelse pr. mail, når købstilbuddet er modtaget. Såfremt der ikke modtages bekræftelse af bud senest 3 hverdage efter fremsendelse, opfordres budgiver til at rette henvendelse til Syddan A/S med oplysning herom. Køber kan alene påregne, at buddet er modtaget, hvis bekræftelse som anført ovenfor er modtaget.

Indtil såvel købers som sælgers underskrift foreligger, betragtes nærværende som et købstilbud. Efter Lolland Kommunes accept af tilbuddet, betragtes nærværende dokument som en endelig købsaftale, hvorefter de for handlen aftalte og beskrevne vilkår er endelige.

Torben Christoffersen

syddan@syddan.dk +45 54 62 14 07

Info

SYDDAN A/S
Hjulsporet 27
4930 Maribo

54 78 14 00
info@syddan.dk

Kort

Ring op